انتصاب رئیس گروه پژوهشی مطالعات تاب آوری شهری و رئیس پژوهشکده مخاطرات محیطی دانشگاه گلستان

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر جعفر میر کتولی و دکتر محسن لشکر بلوک به ترتیب رئیس گروه پژوهشی مطالعات تاب آوری شهری و رئیس پژوهشکده مخاطرات محیطی دانشگاه منصوب شدند.

  

گفتنی است دکتر جعفر میر کتولی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دکتر محسن لشکربلوک عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول می باشند.


تعداد بازدید: 447