چاپ و انتشار کتاب "حکمروایی شهری: اصول، مبانی و تجارب"

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت مرکز نشر دانشگاه گلستان؛ در راستای تحقق اهداف و حمایت از نشر آثار اعضای هیات علمی، یک عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه، چاپ و منتشر شد.

عنوان کتاب: حکمروایی شهری: اصول، مبانی و تجارب

نویسنده: دکتر خدارحم بزی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا


تعداد بازدید: 138