انجام طرح مطالعات آبگرفتگی و جمع آوری آب سطحی محله نوده کتول شهرستان علی آباد در برابر سيلاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به سفارش شهرداری علی آباد کتول طرح "مطالعات آبگرفتگی و جمع­ آوری آب سطحی محله نوده کتول شهرستان علی آباد کتول در برابر سيلاب با استفاده از منابع آب سطحی" در قالب قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی توسط دکتر مرتضی زنگانه عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی مهندسی علی آباد کتول و عضو گروه پژوهشی هيدروانفورماتيک پژوهشکده مخاطرات محیطی دانشگاه گلستان انجام شد.

دکتر مرتضی زنگانه مجری طرح گفت: منطقه نوده کتول در شمال غربی شهر علی آباد کتول قرار گرفته است و با وجود بارندگی های شديد در اين منطقه روان آب های ناشی از بارندگی منجر به آبگرفتگی معابر و مشکلاتی برای مردم منطقه شده است.

دکتر زنگانه با اشاره به وضعيت موجود زهکش های قديمی در اين منطقه و کانال های موجود جهت زهکشی روان آب های ناشی از بارندگی از منظر سیلاب شهری و آبگرفتگی عنوان کرد که این طرح به بازبينی و اصلاح سیستم با رويکرد طراحی سیستم جديد جمع آوری آب سطحی پرداخته است.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان اظهار داشت: این طرح منجر به احیای کانال زهکش قدیم محله نوده جهت دفع آب های سطحی می شود که در طی زمان های مختلف به دليل ريختن زباله های ساختمانی و تعرض های موجود ناشی از ساخت و سازها دچار گرفتگی شده است. همچنين در اين طرح پيشنهاداتی به منظور استفاده از روان آب های سطحی در امور کشاورزی و فضای سبز ارائه شده است.

گفتنی است پژوهشکده مخاطرات محیطی دانشگاه گلستان متشکل از گروه های پژوهشی مخاطرات زمين، آب و محيط زيست و مخاطرات اجتماعی می باشد.


تعداد بازدید: 183