کرسی ترویجی بررسی جاهلیت مدرن و روش مواجهه با آن در اندیشه امام خامنه ای

یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

دبیرخانه کرسی نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه گلستان در نظر دارد سخنرانی علمی ترویجی با موضوع کرسی ترویجی بررسی جاهلیت مدرن و روش مواجهه با آن در اندیشه امام خامنه ای با ارائه جناب آقای دکتر مصطفی منتظری و داوری جناب آقای دکتر حسنعلی سلمانیان استادیار معارف دانشگاه گلستان و همچنین جناب دکتر مهدی افچنگی استادیار معارف دانشگاه آزاد اسلامی برگزار نماید. لذا در همین راستا ساعت و زمان برگزاری به صورت حضوری در سالن جلسات دانشگاه گلستان و همزمان به صورت مجازی توسط لینک زیر در دسترس خواهد بود:

زمان برگزاری: چهارشنبه 1400/10/26 ساعت 10 الی 12

لینک:

 

 

 


تعداد بازدید: 236