مدیریت امور اداری و پشتیبانی

اجتناب از ارتکاب اعمال خلاف شئون و حیثت محیط های آموزشی و پژوهشی

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

موضوع:اجتناب از ارتکاب اعمال خلاف شئون و حیثت محیط های آموزشی و پژوهشی اعم از هیات علمی دانشجویان و کارکنان مطابق با مفاد آیین نامه های انضباطی انتظامی و تخلفات رسیدگی و برابر ضوابط     دریافت نامه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم


تعداد بازدید: 21