مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیر

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسن احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی

مرتبه علمی:

سمت: مدیر اداری و پشتیبانی

آدرس پست الکترونیک: mh.ahmadi@gu.ac.ir 


تعداد بازدید: 225