مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیر

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضایی نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شیمی -فیزیک

مرتبه علمی:

سمت: مدیر اداری و پشتیبانی

آدرس پست الکترونیک: m.rezainegad@gu.ac.ir 


تعداد بازدید: 339