مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف

 شرح وظايف مصوب مدیر امور اداري و پشتيبانی دانشگاه  به شرح زير می باشد:

 -         اجراي سياستها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ،استخدامي و پشتيباني .

-         نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه .

-         تهيه و تنظيم آيين نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط ومصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .

-         مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري .

-         مطالعه و بررسي پست های سازمانی و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت طرح ،برنامه و بودجه

-         ايجاد ونگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .

-         برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهاد هاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي .

-         پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .

-         نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف .

-         انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط .

-         تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور .

-         همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با همکاری مديريت طرح ، برنامه و بودجه .

-         نظارت بر امور حضور و غياب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان  ، اضافه كاري و انتصاب كاركنان ( هيات علمي و غير هيات علمي ).

-         مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اضهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم .

-          رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .

-          نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه .

انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحد هاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط


تعداد بازدید: 453