مدیریت امور اداری و پشتیبانی

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: سید وحید کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

سمت: کارشناس اداری

آدرس پست الکترونیک:  v.kazemy(aatt)gu.ac.ir 

تلفن :017-32322803

 

نام و نام خانوادگی: سید جواد جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زمین شناسی

سمت: مسئول انبار

آدرس پست الکترونیک:  j.jafari(aatt)gu.ac.ir 

تلفن :017-32223750

نام و نام خانوادگی:  رمضان مقصودلو
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: تجربی
سمت: امور پشتیبانی
آدرس پست الکترونیک:  r.maghsoudloo(aatt)gu.ac.ir  
 تلفن  :017-32220776


تعداد بازدید: 262