معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم ها و آیین نامه های امور استخدامی

شماره

موضوع

 WORD

 PDF

ملاحظات

  فرم تقاضای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی      
  فرم تقاضای تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی      
  شناسنامه علمی تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی      
  شناسنامه علمی تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی      
  تمدید قرارداد پیمانی      
  آیین نامه      
         
         
         

 


تعداد بازدید: 255