دانشکده فنی و مهندسی گرگان

قابل توجه کلیه دانشجویان: نظرسنجی از دانشجویان درخصوص برنامه دروس نیمسال آتی

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی

برنامه دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه گلستان ثبت و قابل مشاهده میباشد.

به منظور بهبود برنامه و تسهیل انتخاب واحد نیمسال آتی امکان ارسال نظرات در سامانه گلستان فراهم شده است.

نکات مهم:

شروع نظرسنجی: روز شنبه مورخ 97/10/15  

پـایان نظرسنجی: روز شنبه مورخ 97/10/22  

نظرات دریافتی توسط مدیران محترم گروهها بررسی و در حد امکان در برنامه نهایی دروس لحاظ خواهد شد. 

مشارکت بیشتر در نظرسنجی به بهترشدن برنامه و در نتیجه تسهیل انتخاب واحد کمک خواهد کرد.

- راهنمای مشاهده دروس و راهنمای شرکت در نظرسنجی در صفحه اول سامانه گلستان قابل مشاهده است.

- آدرس سامانه گلستان: https://golestan.gu.ac.ir

 

امور آموزشی دانشگاه  - 1397/10/15


تعداد بازدید: 270