دانشکده فنی و مهندسی گرگان

مدیر امور عمومی

نام و نام خانوادگی :     محمد اردنجی

مدرک تحصیلی :                            کارشناسی

رشته تحصیلی :                            مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 


شرح وظایف :

- برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به امور اداری در چهارچوب طرح تحول اداری

- برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

- نیازسنجی گروه‌های آموزشی دانشكده از نظر وسایل و ملزومات آزمايشگاهی،

- اداری و فنی برآورد هزینه آنها

- رسیدگی به امور اداری محوله

- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، تعمیرات و نگهداری وسایل موجود

- برنامه‌ريزی و نظارت بر امور خدماتی و بهسازی محيط كار


شماره تماس:                9 - 32441003 - 017  داخلی 117

ایمیل دانشگاه:               m.ardanji@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 139