دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گزارش تصویری دید و بازدید نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

گزارش تصویری دید و بازدید نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

    


تعداد بازدید: 416