دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

حراست دانشکده

نام ونام خانوادگی: مجید مهری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

سمت: حراست دانشکده

تلفن : 6-6234-3426-017 داخلی 110

پست الکترونیکی: m.mehri@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 1747