دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

معرفی دانشکده

 

تاریخچه و معرفی مختصر دانشکده و هریک از گروه­های آموزشی

این دانشکده فعالیت های آموزشی خود را از سال 1385 با پذیرش تعداد 50 دانشجو در رشته های کامپیوتر(نرم افزار) و نقشه برداری(ژئودزی) مقطع کاردانی در مهرماه و 24 دانشجو در رشته عمران(کارهای عمومی ساختمان) در بهمن ماه در مقطع کاردانی تحت سرپرستی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهرستان علی آباد کتول آغاز نمود. از سال 1387 با تاسیس دانشگاه گلستان ، به عنوان یک دانشکده در کنار دو دانشکده دیگر سنگ بنای این دانشگاه را گذاشت.

این دانشکده همزمان با دانشگاه گسترش یافت و درسال1387 با موافقت شورای گسترش آموزش عالی دو رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر و مهندسی تکنولوژی نقشه برداری راه اندازی شد.درسال 1389 رشته های مهندسی عمران و مهندسی شیمی به رشته های موجود اضافه شد و درسال 1391 رشته مهندسی برق و درسال 1393 رشته مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد و در نیمسال اول تحصیلی 97-96 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی دارد.

گروه مهندسی شیمی از مهر ماه 1389 با پذیرش 26 دانشجو در گرایش مهندسی شیمی فعالیت خود را آغاز نموده است. و تا اکنون در7 ورودی دارای 190دانشجو می‌باشد. هم اكنون اين گروه با داشتن 4 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت، همچنين آزمايشگاه‌هاي شیمی عمومی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی آلی و کنترل مشغول انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی می‌باشد و این رشته از نیمسال اول تحصیلی 97-96 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

گروه نقشه برداری از سال 1385 با پذیرش دانشجو در دوره کاردانی و سپس کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نقشه برداری فعالیت خود را آغاز نموده است. تا اکنون دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نقشه برداری در7 ورودی دارای 164 دانشجو می باشد. این رشته هم اکنون با یک نفر عضو هيأت علمي تمام وقت بوده و از نظر تجهیزات عملیات نقشه برداری در سطح بسیارخوبی قرار دارد.

گروه عمران از سال 1385 با پذیرش دانشجو در دوره کاردانی عمران-ساختمان و سپس در سال 1389کارشناسی پیوسته مهندسي عمران-عمران فعالیت خود را آغاز نموده است. تا اکنون در این دانشکده دوره کارشناسی پیوسته عمران در 7 ورودی دارای 174دانشجو می باشد. این رشته هم اکنون با 2 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت بوده و از نظر تجهیزات آزمايشگاه مکانيک خاک در سطح خوبی قرار دارد.

گروه مهندسی کامپیوتر فعالیت خود را با 3  ورودی در مقطع کارشناسی آغاز کرد. هم اکنون در 3 ورودی دارای 72 دانشجو می‌باشد.

گروه مهندسی برق با پذیرش 28دانشجو فعالیت خودرا از سال 1391 آغاز نموده است . این رشته در 5 ورودی دارای 149 دانشجو می باشد.

  تعداد دانشجویان هر گروه آموزشی به تفکیک مقاطع و گرایش­های مختلف آموزشی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

سال شروع دوره

تعداد دانشجو

1

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1389

26

2

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1390

24

3

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1391

26

4

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1392

30

5

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1393

30

6

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1394

25

7

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

کارشناسی

1395

29

8

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1389

30

9

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1390

24

10

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1391

24

11

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1392

24

12

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1393

22

13

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1394

23

14

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

1395

17

15

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1389

25

16

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1390

25

17

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1391

29

18

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1392

24

19

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1393

23

20

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1394

25

21

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

1395

23

22

مهندسی نرم افزار

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر

کارشناسی

1393

24

23

مهندسی نرم افزار

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر

کارشناسی

1394

25

24

مهندسی نرم افزار

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر

کارشناسی

1395

23

25

مهندسی برق

مهندسی برق

کارشناسی

1391

28

26

مهندسی برق

مهندسي برق

کارشناسی

1392

30

27

مهندسی برق

مهندسی برق

کارشناسی

1393

28

28

مهندسی برق

مهندسی برق

کارشناسی

1394

33

29

مهندسی برق

مهندسی برق

کارشناسی

1395

30

 


تعداد بازدید: 758