دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: نسیبه حاجیلری

درجه و تخصص: دکتری مهندسی شیمی

دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استادیار

زمینه های پژوهشی :بهینه سازی فرآیندهای نفت و گاز- جداسازی با استفاده از غشا- ازدیاد برداشت از چاه های نفت- نشر دی اکسید کربن و سایر آلودگی ها در هوا

پست الکترونیکی:n.hajilari@gu.ac.ir

شماره تماس:34266236-017 داخلی 101


تعداد بازدید: 513