دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اردوی یک روزه دانشجویان به جنگل زرین گل علی آبادکتول

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

اردوی یک روزه به مقصد آبشار جنگل زرین گل علی آباد کتول با حضور 21 نفر از دانشجویان پسر این دانشکده برگزار شد.


تعداد بازدید: 340