آیین دانش آموختگی

زمان:
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷   ساعت ۱۵:۰۰   الی   ۲۰:۰۰

مکان:
تالار فخرالدین اسعد گرگانی

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:
مدیریت امور فرهنگی 01732220369

هزینه:
0