مسابقه دانشگاهی شهر ریاضی

زمان:
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷   ساعت ۱۳:۳۰   الی   ۱۷:۰۰

مکان:
دانشگاه گلستان

توضیحات:
اولین دوره مسابقه دانشگاهی شهر ریاضی استان گلستان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: