دوره های ارتقا توانمندی کارآفرینانه دانشجویان (طرح توانا)

زمان:
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸   از ۱۹ فروردین ۱۳۹۸   الی   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مکان:
سالن رشد

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: