کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات و منابع علمی

زمان:
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸   

مکان:
دانشکده علوم پایه سالن شهید علیمحمدی

توضیحات:
کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه Mendeley ویژه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی:
کارگاه آموشی

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: