وبینار سلسله نشست های بررسی اثرات کرونا

زمان:
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹   از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹   الی   ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: