دومین برگزاری سلسله وبینار در حوزه علوم و فناوری های پلیمر

زمان:
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹   از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹   الی   ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:
با موضوع «سطوح فوق آب گریز و فوق روغن گریز» با هدف معرفی کاربردهای پلیمری

کلمات کلیدی: