برگزاری وبینار نشست پایگاه میراث جهانی گنبد

زمان:
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹   از ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹   الی   ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:
موضوعات"مستند نگاری عناصر سازه ای و فنون ساختمانی گنبد قابوس" و "چالش های فرسودگی زیستی و روش های مرسوم گلسنگزدایی در میراث جهانی گنبد قابوس"

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: