انجمن علمی مهندسی عمران برگزار می کند: دوره رسمی و کامل مقاله نویسی ISI

زمان:
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹   از ۲۵ شهریور ۱۳۹۹   الی   ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

مکان:
مجازی

توضیحات:
انجمن علمی مهندسی عمران برگزار میکند: دوره رسمی و کامل <<مقاله نویسی ISI>>

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: