کارگاه آموزشی پنجره فرصت در حوزه گیاهان دارویی

زمان:
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰   ساعت ۱۵:۰۰   الی   ۱۷:۰۰

مکان:
مجازی

توضیحات:
نام جلسه سامانه: مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) را تنظیم نمایید. 🖱️رمز عبور سامانه: *12345* به زبان انگلیسی

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط: