هکاتون امنیت

زمان:
پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶   از ۱۱ آبان ۱۳۹۶   الی   ۱۲ آبان ۱۳۹۶

مکان:
دانشکده فنی و مهندسی

توضیحات:

کلمات کلیدی: