دفاع پایان نامه: بالابری ها در توپولوژی دیجیتال

زمان:
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۱:۰۰

مکان:
ساختمان شماره 3، کلاس 301

توضیحات:
ارائه دهنده: آزاده جانی نژاد

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: