دفاع پایان نامه: شناسایی مهارکننده های جدید برای آنزیم ال-آمینواسید اکسیداز به روش in silico و مطالعه اثر...

زمان:
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۴:۳۰   الی   ۱۵:۳۰

مکان:
ساختمان شماره 3، سالن شهید علیمحمدی

توضیحات:
شناسایی مهارکننده های جدید برای آنزیم ال-آمینواسید اکسیداز به روش in silico و مطالعه اثر مهاری آنها تحت شرایط in vitro

کلمات کلیدی:
ارائه دهنده: مصطفی خدری نیا

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: