دفاع پایان نامه: انتقال یون های آهن از محلول های آبی به یک جاذب طبیعی و تعیین شرایط بهینه

زمان:
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶   ساعت ۱۴:۰۰   الی   ۱۵:۰۰

مکان:
ساختمان شماره 3، کلاس 304

توضیحات:
ارائه: محدثه ابراهیمی

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: