کارگاه آموزشی سامانه‌های GuTube و Moodle

زمان:
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷   ساعت ۱۱:۳۰   الی   ۱۳:۰۰

مکان:
سالن علیمحمدی دانشکده علوم

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: