محمد تقی خورند

رشته تحصیلی

تربیت بدنی - گرایش رفتار حرکتی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

تربیت بدنی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

یادگیری حرکتی و روانشناسی ورزشی

محمد تقی خورند