محمدرضا طاهری

  32254164 - 017
 

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شهید بهشتی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

کروماتوگرافی ترکیبات طبیعی، خالص سازی و فرمولاسیون ترکیبات طبیعی، مدلسازی و بهینه سازی فرایندهای استخراج، کروماتوگرافی و فرمولاسیون ترکیبات طبیعی

محمدرضا طاهری

فهرست مقالات