محمد رضا طاهری

  4889451315
 

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

محمد رضا طاهری