محمد صالح شفیعیان

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

استادیار

محمد صالح شفیعیان