معاونت اداری، مالی و عمرانی

راه اندازی خطوط تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

در ادامه راه اندازی های زیرساختهای ارتباطی پردیس دانشگاه یک دستگاه اپتیماکس با توانایی انتقال خطوط E1  و تعداد 32 خط تلفن ثابت، تعداد 30 خط تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری در پردیس دانشگاه راه اندازی گردید.


تعداد بازدید: 764