معاونت اداری، مالی و عمرانی

کارت آسان خرید

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

همکار محترم

درصورت تمایل به استفاده از کارت آسان خرید به معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه مراجعه نمایید.

شرایط کارت آسان خرید را از اینجا دریافت نمایید.


تعداد بازدید: 602