معاونت اداری، مالی و عمرانی

لیست کشیک نقلیه

بسمه تعالی

لیست رانندگان کشیک و آماده آذر ماه 1396

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

چهارشنبه

01/09/96

تازیکه

آلوستانی

پنج شنبه

02/09/96

جبلی

*****

جمعه

03/09/96

آلوستانی

*****

شنبه

04/09/96

مهاجر

جبلی

یکشنبه

05/09/96

عتیقی

مهاجر

دوشنبه

06/09/96

کاوردین

عتیقی

سه شنبه

07/09/96

تازیکه

آلوستانی

چهارشنبه

08/09/96

جبلی

مهاجر

پنج شنبه

09/09/96

آلوستانی

*****

جمعه

10/09/96

مهاجر

*****

شنبه

11/09/96

عتیقی

جبلی

یکشنبه

12/09/96

کاوردین

عتیقی

دوشنبه

13/09/96

تازیکه

آلوستانی

سه شنبه

14/09/96

جبلی

مهاجر

چهارشنبه

15/09/96

آلوستانی

جبلی

پنج شنبه

16/09/96

مهاجر

*****

جمعه

17/09/96

عتیقی

*****

شنبه

18/09/96

کاوردین

عتیقی

یکشنبه

19/09/96

تازیکه

آلوستانی

دوشنبه

20/09/96

جبلی

مهاجر

سه شنبه

21/09/96

آلوستانی

جبلی

چهارشنبه

22/09/96

مهاجر

عتیقی

پنج شنبه

23/09/96

عتیقی

*****

جمعه

24/09/96

کاوردین

*****

شنبه

25/09/96

تازیکه

آلوستانی

یکشنبه

26/09/96

جبلی

مهاجر

دوشنبه

27/09/96

آلوستانی

عتیقی

سه شنبه

28/09/96

مهاجر

جبلی

چهارشنبه

29/09/96

عتیقی

آلوستانی

پنج شنبه

30/09/96

کاوردین

*****

       

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *


تعداد بازدید: 140