برنامه، بودجه و تحول اداری

دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی2

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی ضمن خدمت مهارت های زندگی1

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزش ضمن خدمت سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب2

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی ضمن خدمت زنان٬ آگاهی و پیشگیری از سرطان پستان

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت "سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب1 "

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۵ اسفند ۱۳۹۶

مرکز رشد دانشگاه گلستان در چارت سازمانی ایجاد شد

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۷ بهمن ۱۳۹۶

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت " رفتار سازمانی2"

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۲۴ دی ۱۳۹۶