حوزه ریاست

مدیر روابط عمومی

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی اسلامی

رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی

سمت: مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی

تلفن: 32254161-017

پست الکترونیک: mm.eslami@gu.ac.ir

 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید: 707