حوزه ریاست

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی اسلامی

سمت: مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

تلفن: 32304006-017

پست الکترونیک: mm.eslami@gu.ac.ir

 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید: 1708