کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

درخواست ارسال لیست کتابهای الکترونیکی موردنیاز اعضای هیأت علمی

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه درنظر دارد اقدام به خرید کتاب های الکترونیکی نماید. خواهشمند است اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه لیست کتاب­های الکترونیکی موردنیاز خود را پس از بررسی با آرشیو کتاب­های الکترونیکی کتابخانه دیجیتال گیگا، از آدرس http://www.ebookcenter.ir/book_lists/index%20with%20disscount.html تهیه و تا تاریخ 97/2/15 به دفتر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه ارسال فرمایند.

/file/0d6874a4-d046-e811-bc12-001e67059a43/Clip.jpg


تعداد بازدید: 117