اداره کارگزینی و رفاه

مراکز طرف قرارداد و مدت اعتبار ارس کارت

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

مدت اعتبار ارس کارت از تاریخ تحویل تا پایان فروردین ماه 1397 می باشد.

کتابچه راهنمای ارس کارت


تعداد بازدید: 295