اداره کارگزینی و رفاه

ضوابط استفاده از مهمانسرای دانشگاه نیشابور

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

ضوابط استفاده از مهمانسرای دانشگاه نیشابور
1- مکاتبه با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و اخذ مجوز اسکان در مهمانسرا
2- واریز مبلغ 715.000 ریال (برای هر نفر) و مبلغ 1.690.000 ریال ( برای هر خانواده- حداکثر 4 نفر)   
شماره شبا: IR 790100004001093203022039 (وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نیشابور-بانک ملی مرکزی)  شناسه واریز: 203233333333333032310263112233  
3- اخذ فرم درخواست اسکان از واحد انتظامات  سازمان مرکزی و تکمیل آن قبل از ورود به مهمانسرا  
توضیحات :
الف- حداکثر ظرفیت مهمانسرا 4 نفر میباشد.
ب-تحویل سوئیت به اساتید و میهمانان محترم از ساعت 12 هر روز امکانپذیر است.
ج- ساعت 1 هر روز بایستی سوئیت تخلیه و کلید آن تحویل انتظامات درب سازمان مرکزی گردد.
د- مسئولیت اموال موجود در مهمانسرای دانشگاه به عهده فرد تحویل گیرنده میباشد.
ح- قبل از تخلیه مهمانسرا مرتب کردن و نظافت مهمانسرا توسط ساکنین الزامی میباشد.
 
آدرس : خراسان رضوی، نیشابور، انتهای بلوار نظام الملک (شهرک بسیج ، ادیب دوم) پردیس دانشگاه
نیشابور
تلفن تماس:   30032333-321 (داخلیهای 313 و 312)
                                                                                 
اداره رفاه                                                                       
 معاونت دانشجویی و فرهنگی  
دانشگاه نیشابو


تعداد بازدید: 69