مرکز نشر دانشگاه

انتشار کتاب «ژئومورفولوژی انسانی: راهنمای لندفرم‌های انسان‌ساخت»

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

کتاب «ژئومورفولوژی انسانی: راهنمای لندفرم‌های انسان‌ساخت» ترجمه خانم دکتر سمیه عمادالدین در خرداد ماه 1397 منتشر شد.


تعداد بازدید: 181