مرکز نشر دانشگاه

جستجوی کتاب های موجود در نمایشگاه کتاب استان گلستان

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

مراجعه کنندگان محترم نمایشگاه کتاب استان با مراجعه به آدرس http://icfi.ir/fa/book می توانند کتاب های موجود در نمایشگاه کتاب استان گلستان را جستجو کنند.


تعداد بازدید: 234