معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه گلستان برگزار در دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد.


تعداد بازدید: 63