معاونت پژوهش و فناوری

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

در راستای گسترش همکاری های مشترک علمی -پژوهشی جلسه ای با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیر پژوهش های کاربردی و کارافرینی دانشگاه با معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان برگزار شد.


تعداد بازدید: 66