معاونت پژوهش و فناوری

دبیر میز آلمان

  32254164-231 - 017
  h.omrani@gu.ac.ir

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشکده:علوم پایه

گروه آموزشی:زمین شناسی

مرتبه علمی:استادیار - پایه ۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز - کشور ایران


تعداد بازدید: 79