معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری دوره های آموزشی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در راستای اجرای تفاهم نامه با دانشگاه گلستان

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷


تعداد بازدید: 186