معاونت پژوهش و فناوری

تفاهم نامه های امضا شده با دستگاه های اجرایی سه ماهه سوم سال 1397

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

تفاهم نامه های پژوهشی دانشگاه گلستان با دستگاه های اجرایی در سه ماهه سوم سال 1397 به شرح ذیل منعقد گردید:


تعداد بازدید: 60