معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری سیزدهمین مدرسه تابستانه انرژی در باکو

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

مرکز انرژی خزر و محیط زیست دانشگاه ADA آذربایجان با حمایت شرکت های " SOCAR" و " BP" سیزدهمین مدرسه تابستانه انرژی باکو را برگزار می نماید.

اطلاعات تکمیلی در http://ccee.ada.edu.az/apply - now قابل دسترسی است.


تعداد بازدید: 36